Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολιτικές και Δράσεις για τη Μαθητεία:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1198&

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en

Ευρωπαϊκή Πύλη για την Επαγγελματική Κινητικότητα:
https://ec.europa.eu/eures/droppin/

Ευρωπαϊκή Έκδοση –  Τί έχω να κερδίσω; – Η δράση της ΕΕ για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7999&furtherPubs=yes

Ευρωπαϊκή Έκδοση – Η πρωτοβουλία της ΕΕ για την απασχόληση των νέων – Επενδύοντας στους νέους:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7940&furtherPubs=yes

Ευρωπαϊκή Έκδοση – Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων: υποστήριξη της μάθησης, της εργασίας και της διασυνοριακής κινητικότητας:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8071&furtherPubs=yes

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες.